دسته: شنیدن

  • گوش کردن فعالانه و بدون قضاوت

    گوش کردن فعالانه و بدون قضاوت

    گوش کردن فعالانه و بدون قضاوت یکی از انواع مهارت های زندگی و از جمله راه هایی است که می توانیم احساس دلبستگی را در فرزند از دوران کودکی به وجود آوریم، زمان هایی که احساس ناراحتی داریم و یا اتفاق غیرقابل پیش بینی برایمان پیش آمده است، وجود فردی که بدون قضاوت کردن، بدون…