برچسب: ديدن_نيازها

  • تجربه نوشت

    تجربه نوشت

    از همان اول که سفره را پهن کردیم شروع کرد به بهانه گیری و نق زدن اول گفت غذا نمی خورم بعد گفت نودالیت می خواهم کمی که گذشت گفت برنج خالی می خورم پیشنهاد آب خورش را هم حتی رد کرد من فقط ساکت بودم و هرچی می گفت سعی می کردم با آرامش…