برچسب: والدين

  • نه گفتن فرزند

    نه گفتن فرزند

    وقتی شما از فرزندتان در خواستی می کنید خود را آماده “نه” شنیدن از او هم کنید و به او اجازه “نه” گفتن بدهید. اجازه نه گفتن داشتن کودکان به‌معنای آن نیست که پدر و مادر تسلیم مقاومت فرزندان‌شان بشوند، به‌جای آن پدر و مادر سخن فرزندانشان را می‌شنوند و مقاومت آنها را در نظر…

  • تجربه نوشت

    تجربه نوشت

    از همان اول که سفره را پهن کردیم شروع کرد به بهانه گیری و نق زدن اول گفت غذا نمی خورم بعد گفت نودالیت می خواهم کمی که گذشت گفت برنج خالی می خورم پیشنهاد آب خورش را هم حتی رد کرد من فقط ساکت بودم و هرچی می گفت سعی می کردم با آرامش…